3 rodzaje błędów gramatycznych w języku hiszpańskim

Hiszpański jest bardzo popularnym językiem, ale jeśli nie znasz zasad gramatyki i struktury zdań, to trudno będzie Ci się nim poprawnie posługiwać.

Jeśli chodzi o gramatykę języka hiszpańskiego, można wyróżnić trzy główne części:

Przyimki

Spójniki

Czasowniki

Aby mówić płynnie, musisz znać poprawne użycie każdej z tych części.

Przyimki

Są to słowa, które występują przed rzeczownikiem. Odgrywają one ważną rolę w zdaniach. Oto kilka przykładów przyimków w języku hiszpańskim:

Por: por + czasownik = dla, do

De: de + rzeczownik = od

En: en + rzeczownik = do, w

A: a + rzeczownik = przy, do

Sin: sin + rzeczownik = bez, bez

Słownictwo

Słownictwo jest kluczem do zrozumienia gramatyki. Im częściej będziesz używać nowych słów, tym łatwiej zrozumiesz gramatykę języka.

Gramatyka

Gramatyka to zbiór reguł, które rządzą strukturą zdania.

Jest to kombinacja elementów mowy, które decydują o formie zdania.

Będziesz musiał nauczyć się reguł i zasad budowy zdań.

Oto kilka zasad gramatyki:

1. Podmiot zdania jest określany przez rodzajnik, zaimek wskazujący i zaimki osobowe.

2. Zdanie zawiera tylko jeden podmiot.

3. Czasownik nie może być użyty jako rzeczownik, przymiotnik, przysłówek lub przyimek.

4. Istnieje stała liczba podmiotów, czasowników, przymiotników i rzeczowników.

5. Przymiotniki poprzedzają rzeczownik, a po nich następuje czasownik.

6. Przysłówki poprzedzają czasownik i modyfikują czasownik.

7. Przymiotniki opisują rzeczownik.

8. Przyimki lokalizują czasownik.

9. Spójnik łączy dwa pełne zdania.

10. Spójnik to słowo lub grupa słów, które łączą dwa niezależne zdania.

11. Spójnik to jednostka znaczeniowa w zdaniu.

12. Zdanie główne składa się z czasownika i jego podmiotu.

13. Klauzule podrzędne są wprowadzane za pomocą spójników podrzędnych, a klauzula podrzędna zazwyczaj modyfikuje znaczenie klauzuli głównej.

14. Zdanie podrzędne to niepełna wypowiedź, którą wprowadza spójnik podporządkowujący.

15. Klauzula podrzędna zawiera ten sam czasownik i rzeczownik co klauzula główna.

16. Zdanie przyimkowe to grupa wyrazów połączonych przyimkiem.

17. Fraza przyimkowa zazwyczaj modyfikuje rzeczownik.

18. W zdaniu przyimkowym rzeczownik jest obiektem bezpośrednim.

19. Zdanie przyimkowe może składać się z jednego lub więcej przyimków miejsca, miejsca i jakości.

20. Zwroty przyimkowe ilości, jakości, ilości i jakości mogą być użyte do podania informacji o rzeczowniku.